Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú a bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito zmluvnými stranami. Predmetom kúpnej zmluvy je nákup a predaj tovaru v internetovom obchode na web stránke www.kvalitne-slovenske.sk

 

Prevádzkovateľ portálu

 

Prevádzkovateľom web stránky www.kvalitne-slovenske.sk a internetového obchodu na danej stránke je fyzická osoba – podnikateľ (SZČO) Ing. Michaela Krajčíková – J.A.M.Ka, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 11215025580, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, číslo živnostenského registra: 740-32085. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov, e-mail: pr@soi.sk.

 

Vymedzenie pojmov

Predávajúci – fyzická osoba podnikateľ – Ing. Michaela Krajčíková – J.A.M.Ka so sidlom Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 11215025580 – prevádzkovateľ internetovej stránky a eshopu ponúkajúci tovar na predaj

Kupujúci – fyzická, právnická alebo iná osoba (subjekt), ktorá uskutoční prostredníctvom internetového obchodu objednávku tovaru a potvrdením súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami vykoná objednávku a teda uzavrie kúpnu zmluvu.

Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci

Kúpna zmluva – právny úkon, ktorým sa predávajúci zaväzuje zaslať kupujúcemu tovar podľa objednávky a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar stanovenú kúpnu cenu

Kúpna cena – suma za tovary vložené do košíka vrátane ceny za poštovné, balné a dopravu, ktoré je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu. Jednotlivé ceny za produkty sú uvedené priamo pri daných produktoch.

Tovar – produkty uvedené na web stránke www.kvalitne-slovenske.sk, ktoré sú určené na predaj

Objednávka – právny úkon smerujúci od kupujúceho k predávajúcemu, ktorým si objednáva určitý tovar a zaplatí za tovar z objednávky kúpnu cenu

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú, ak kupujúci potvrdí objednávku, toto potvrdenie je záväzné. Týmto úkonom potvrdzuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky, súhlasí s nimi a tým pádom sa Kúpna zmluva považuje za platnú a účinnú.

 

Objednávka obsahuje nasledovné náležitosti:

- názov, meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo a bankové spojenie predávajúceho

- meno a priezvisko, adresa (miesto dodania), e-mailová adresa a telefónne číslo kupujúceho

- názov tovarových položiek, ich množstvo, jednotková cena a celková suma

- spôsob dopravy

- spôsob platby

 

Platobné podmienky

Úhradu za tovar je možné vykonať na základe Dobierky – platbou za tovar pri jeho dodaní v hotovosti alebo Platbou vopred na účet. V tomto prípade budú po uskutočnení objednávky zaslané kupujúcemu údaje potrebné na úhradu celkovej sumy. Tovar bude kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Dodacie podmienky

Dodanie tovaru je možné prostredníctvom Slovenskej pošty. 

Ceny za prepravu a poštovné: Slovenská pošta + dobierka : 2,9 Eur

Slovenská pošta - bankový prevod (vopred): 1,9 Eur

V prípade, že má kupujúci záujem o osobný odber tovaru na adrese Oľšavica 6, môže tento odber uskutočniť až po predošlej telefonickej alebo e-mailovej dohode.

Nákup

Pri nákupe v e-shope www.kvalitne-slovenske.sk nie je potrebná registrácia kupujúceho. Objednávka bude uskutočnená po vyplnení osobných údajov - meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo kupujúceho. Údaje sú vyžadované len pre spoľahlivé uskutočnenie nákupu a nebudú ďalej rozširované mimo okruh spoločnosti.

Ceny

Ceny, ktorú sú uvedené pri jednotlivých produktoch sú platné a konečné – nie sme platcami DPH. Pri potvrdení objednávky sa k cenám tovaru pripočítava cena za poštovné a dopravu.

Objednávka

Po vložení produktov do košíka, vyplnení potrebných údajov, výbere spôsobu platby a dopravy, skontrolovaní všetkých údajov a potvrdení objednávky (potvrdením kupujúci súhlasí s Všeobecnými obchodnými podmienkami) bude objednávka odoslaná predávajúcemu. Po uskutočnení tejto objednávky príde kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, ktorý obsahuje zhrnutie celej objednávky. Objednávku je možné stornovať do 24 hodín od jej vykonania buď na e-mailovej adrese kvalitneslovenske@gmail.com alebo telefonicky na čísle uvedenom na internetovej stránke. Objednávku je možné uskutočniť aj prostredníctvom zaslania dopytu na e-mail kvalitneslovenske@gmail.com alebo na tel. čísle +421907459914.

Čas dodania

Pri platbe na dobierku odosielame tovar na druhý deň od obdržania objednávky, pričom lehota dodania je 2-4 dni. Pri platbe na účet odošleme tovar po obdržaní úhrady, lehota dodania je taktiež 2-4 dni. V prípade, že bude objednávka uskutočnená počas sviatkov (napr. Vianoce, Veľká noc, dni pracovného pokoja a iné), môže byť dodávka o niekoľko dní oneskorená.

Forma dodania

Tovar zasielame formou balíčka resp. balíkovej dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty. Osobný odber je možný po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore.

Vrátenie tovaru

Podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia. Náklad na vrátenie tohto tovaru (balenie, poštovné, doprava) znáša spotrebiteľ – kupujúci. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené na bankový účet prevodom, preto je potrebné aby pri vrátení tovaru uviedol potrebné bankové údaje. Kupujúci priloží v balíku s vráteným tovarom písomný dokument, v ktorom vyjadrí svoju vôľu – teda že tovar vracia, kedy mu bol doručený, kedy ho odosiela späť, bankové údaje pre vrátenie sumy, osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail) ako aj vlastnoručný podpis. Vrátený tovar, ktorý kupujúci odošle formou dobierky, nebude prevzatý.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že kúpený tovar podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a taktiež v prípade, že je kúpený tovar uzavretý v ochrannom obale a po dodaní bol tento ochranný obal porušený. Ak teda kupujúci poruší obal potravinových produktov, otvorí fľaše či poháre, nemá nárok na vrátenie tohto tovaru.

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný:

- dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky;

- doručiť kupujúcemu potrebné dokumenty k tovaru – faktúru.

Kupujúci je povinný:

- prebrať objednaný tovar a zaplatiť zaň príslušnú sumu;

- skontrolovať neporušenosť balíka pri preberaní tovaru.

Reklamačné podmienky

 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po zistení závady, ak túto závadu spôsobil výrobca alebo predávajúci. Reklamovať nie je možné tovar, ktorý:

- bol poškodený kupujúcim (napríklad nesprávnym zaobchádzaním či mechanickým poškodením);

- po uplynutí záručnej lehoty. 

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu Oľšavica 6,053 73 Oľšavica spolu s písomným dokumentom o dôvode reklamácie, v ktorom budú uvedené aj osobné informácie – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý. Tovar musí byť zabalený tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu znehodnoteniu. Po prevzatí tovaru začne predávajúci reklamačné konanie, o jeho priebehu bude kupujúceho informovať elektronicky prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy alebo písomným dokumentom, ktorý bude doručený kupujúcemu na uvedenú adresu. Reklamáciu musí predávajúci vybaviť do 30-tich od prevzatia reklamovaného tovaru. Ak nebude kupujúcemu do 30-tich dní poskytnuté vyhodnotenie reklamácie, má právo na vrátenie celej sumy za daný tovar alebo výmenu za iný tovar. V súčasnosti je pre spotrebiteľov k dispozícií aj online riešenie sporov na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sprístupnený je formulár pre vyplnenie potrebných údajov a sťažností, existuje aj možnosť pripojenia potrebných dokumentov.

Ochrana osobných údajov

Uvedením a  poskytnutím osobných údajov v  rozsahu meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mail udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so  zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou, za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka pošty). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.kvalitne-slovenske.sk. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 20. 6. 2016.